blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2012-09-15: Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych - co to za szkoły?

Historia i podstawy funkcjonowania

"Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych utworzono w 1990 roku w celu kształcenia nauczycieli języków obcych, których po transformacji ustrojowej zaczęło brakować." [1]

"Kolegia funkcjonują w systemie oświaty na podstawie przepisów art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zasady działania kolegiów i standardy kształcenia określają odpowiednio rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. Nr 128, poz. 897). [...]

Zakłady kształcenia nauczycieli przez ponad 20 lat funkcjonowania w znakomity sposób zaspokoiły potrzeby systemu oświaty, w szczególności na nauczycieli języków zachodnioeuropejskich, i tym samym spełniły swoją rolę." [2]

Przyszłość

"Obecnie, w związku z możliwością zapewnienia przygotowania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli przez system szkolnictwa wyższego, nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów w istniejącej formule.    Jednocześnie z uwagi na porównywalność kształcenia prowadzonego przez zakłady kształcenia nauczycieli z kształceniem na studiach I stopnia oraz kwalifikacjami uzyskiwanymi przez absolwentów za celowe uznano stworzenie nowych regulacji prawnych umożliwiających zmianę statusu nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów nauczycielskich poprzez włączenie ich w struktury szkolnictwa wyższego." [2]

" [...] porozumienia zawarte przez organy prowadzące kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych albo kolegia pracowników służb społecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata, tracą moc z dniem 30 września 2015 r. Przepis ten nie powoduje automatycznej likwidacji kolegiów, jednakże słuchacze, którzy rozpoczną naukę w kolegium od 1 października 2013 r., nie będą już mieli możliwości uzyskania tytułu zawodowego licencjata w uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną." [2]

Teraźniejszość

Słuchacze przyjęci na rok szkolny 2012/2013 będą mogli do 30 września 2015 po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskać dyplom i tytuł zawodowy licencjata.

Nauka w kolegiach publicznych jest bezpłatna (nie dotyczy powtarzania roku)

W wielu kolegiach wciąż trwa nabór na rok szkolny 2012/2013.

Tekst sponsorowany ;-)

Trwa rekrutacja do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obych w Tychach. NKJO w Tychach jest kolegium publicznym, kształci w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Opiekę naukową sprawuje Uniwersytet Śląski.

 

 


[1] O przyszłości NKJO, PWSZ w Legnicy

 

[2] Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 5259 w sprawie dalszego losu kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz niedopuszczalnego niszczenia ich dorobku, na przykładzie woj. podlaskiego

do góry | na koniec | wyświetlenia: 2562

ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy