Ochrona środowiska, gospodarka odpadami. Inne akty prawne


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ochrona środowiska, gospodarka odpadami. Inne akty prawne

  Lista ustaw | rozporządzenia

   2004

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby - Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2676
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. - M.P. 2005 nr 42 poz. 562
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Dz.U. 2005 nr 138 poz. 1156
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko - Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1666
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. - Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1679
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w Londynie dnia 26 września 1997 r., Protokołu wprowadzającego Załącznik VI do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., zmodyfikowanej przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. (MARPOL 73/78) - Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych - Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1680
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki - Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1681
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 września 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki - Dz.U. 2005 nr 202 poz. 1682
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. - Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. - Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1685
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1855
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1857
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii - Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska - Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. - Dz.U. 2006 nr 14 poz. 98
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. - Dz.U. 2006 nr 14 poz. 99
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 223
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych - M.P. 2006 nr 16 poz. 200
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych - M.P. 2006 nr 17 poz. 201
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska - M.P. 2006 nr 19 poz. 214
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi - Dz.U. 2006 nr 43 poz. 309
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 14 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii - Dz.U. 2006 nr 52 poz. 380
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 54 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2006 nr 28 poz. 307
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - M.P. 2006 nr 31 poz. 343
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby - Dz.U. 2006 nr 84 poz. 583
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2006 nr 131 poz. 922
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe - Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1158
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska - M.P. 2006 nr 63 poz. 658
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1328
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii - Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego - Dz.U. 2006 nr 201 poz. 1481
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne \\\"Tarnowskie Góry\\\" w Tarnowskich Górach w likwidacji - Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1482
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami - Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1793
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska - Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1795
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 191 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2006 nr 90 poz. 946
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 126
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisane w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. - Dz.U. 2007 nr 30 poz. 190
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisanych w Pekinie dnia 3 grudnia 1999 r. - Dz.U. 2007 nr 30 poz. 191
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2007 nr 38 poz. 246
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska - Dz.U. 2007 nr 76 poz. 503
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • RAMOWA KONWENCJA o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. - Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w sprawie mocy obowiązującej Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. - Dz.U. 2007 nr 96 poz. 635
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska - Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE Nr 83 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2007 nr 48 poz. 568
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne \\\"Tarnowskie Góry\\\" w Tarnowskich Górach w likwidacji - Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1032
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • PROTOKÓŁ w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjęty w Londynie dnia 15 marca 2000 r. - Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1173
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza niebezpiecznymi i szkodliwymi substancjami oraz współpracy w tym zakresie (Protokół OPRC-HNS), przyjętego w Londynie dnia 15 marca 2000 r. - Dz.U. 2007 nr 167 poz. 1174
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1286
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1297
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - M.P. 2007 nr 69 poz. 757
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych" - Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1311
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna - Dz.U. 2007 nr 213 poz. 1569
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej oraz Przemysłowego Instytutu Motoryzacji - Dz.U. 2007 nr 219 poz. 1625
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • UMOWA z dnia 11 kwietnia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. - Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1709
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., podpisaną w Neuhardenberg dnia 11 kwietnia 2006 r. - Dz.U. 2007 nr 232 poz. 1710
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2008

  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2008 nr 1 poz. 13
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 stycznia 2008 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - M.P. 2008 nr 8 poz. 104
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE NR 23 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2008 nr 22 poz. 215
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - M.P. 2008 nr 30 poz. 269
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych - M.P. 2008 nr 34 poz. 306
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska - Dz.U. 2008 nr 82 poz. 498
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska - M.P. 2008 nr 41 poz. 374
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Dz.U. 2008 nr 107 poz. 682
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego - Dz.U. 2008 nr 118 poz. 751
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym - Dz.U. 2008 nr 118 poz. 752
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - M.P. 2008 nr 51 poz. 457
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. - Dz.U. 2008 nr 145 poz. 912
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - M.P. 2008 nr 58 poz. 521
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA z dnia 23 marca 2001 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. - Dz.U. 2008 nr 148 poz. 939
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, przyjętej przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 23 marca 2001 r. - Dz.U. 2008 nr 148 poz. 940
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • POPRAWKI DO PROTOKOŁU z dnia 18 października 2000 r. sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. Rezolucja Leg.1(82) - Dz.U. 2008 nr 155 poz. 962
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. - Dz.U. 2008 nr 155 poz. 963
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • POPRAWKI DO PROTOKOŁU z dnia 18 października 2000 r. sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. Rezolucja Leg.2(82) - Dz.U. 2008 nr 155 poz. 964
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r. - Dz.U. 2008 nr 155 poz. 965
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii - Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii - Dz.U. 2008 nr 179 poz. 1107
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE NR 108 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2008 nr 77 poz. 690
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE NR 134 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2008 nr 92 poz. 789
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego - Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1420
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25.27 maja 2005 r. - Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1422
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2009

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Dz.U. 2009 nr 9 poz. 55
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KONWENCJA SZTOKHOLMSKA z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych - Dz.U. 2009 nr 14 poz. 76
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. - Dz.U. 2009 nr 14 poz. 77
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii - Dz.U. 2009 nr 21 poz. 112
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych - Dz.U. 2009 nr 22 poz. 125
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych - Dz.U. 2009 nr 22 poz. 126
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 - M.P. 2009 nr 9 poz. 108
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - Dz.U. 2009 nr 25 poz. 154
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 - M.P. 2009 nr 11 poz. 140
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013 - M.P. 2009 nr 11 poz. 141
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich - Dz.U. 2009 nr 33 poz. 255
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Dz.U. 2009 nr 33 poz. 262
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013 - Dz.U. 2009 nr 35 poz. 273
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego - Dz.U. 2009 nr 45 poz. 363
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • PROTOKÓŁ z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzony w Londynie dnia 16 maja 2003 r. - Dz.U. 2009 nr 49 poz. 392
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. - Dz.U. 2009 nr 49 poz. 393
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2009 nr 34 poz. 518
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi - Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868 - na podst. art. 237(15) § 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 7 lipca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2009 nr 48 poz. 712
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi - Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1012
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku - Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1013
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą \"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032\" - M.P. 2009 nr 50 poz. 735
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1212
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2009 nr 63 poz. 851
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 6 października 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2009 nr 70 poz. 899
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2010 nr 3 poz. 22
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie raportu zawierającego analizę realizacji celów ilościowych i osiągniętych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - M.P. 2010 nr 7 poz. 64
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - M.P. 2010 nr 15 poz. 162
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2010 nr 16 poz. 171
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami - M.P. 2010 nr 16 poz. 173
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 kwietnia 2010 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą \"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032\" - M.P. 2010 nr 33 poz. 481
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca - M.P. 2010 nr 46 poz. 641 - na podst. art. 18 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych - Dz.U. 2010 nr 117 poz. 787
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 27 lipca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2010 nr 55 poz. 758
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - Dz.U. 2010 nr 149 poz. 997
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE NR 61 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska - M.P. 2010 nr 61 poz. 795
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 września 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - M.P. 2010 nr 64 poz. 831
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego - Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1164
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego - Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - \"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych\" - Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1355
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przytaczanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesyt energii z odnawialnych źródeł energii - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej - Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 568
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Dz.U. 2011 nr 100 poz. 582
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji - Dz.U. 2011 nr 154 poz. 914 - na podst. art. 12 ust. 5
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisane w Białowieży dnia 12 września 2009 r. - M.P. 2011 nr 74 poz. 737
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisanym w Białowieży dnia 12 września 2009 r. - M.P. 2011 nr 74 poz. 738
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi - Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1049
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. - Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1074
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. - Dz.U. 2011 nr 180 poz. 1075
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej - Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1117
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013 - M.P. 2011 nr 86 poz. 902
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - M.P. 2011 nr 86 poz. 903
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska - M.P. 2011 nr 96 poz. 974
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego - Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz - Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej - Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1643
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska - Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1671
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż rozporządzenia


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia