Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska + zmiany


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | rozporządzenia | akty prawne UE | inne materiały

   2001

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. - Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2002

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. - Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne. - Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1957
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. - Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2003 nr 175 poz. 1693
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1865
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw - Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2003 nr 46 poz. 392
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2004 nr 49 poz. 464
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) - Dz.U. 2004 nr 70 poz. 631
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności - Dz.U. 2007 nr 21 poz. 124
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy . Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów - Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1286
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2008

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2008 nr 111 poz. 708
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2009

  • USTAWA z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1664
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 227
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej - Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1657
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2011 nr 99 poz. 569
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2011 nr 129 poz. 734
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony środowiska - Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1341
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2012

  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2012 poz. 460
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;

  Lista ustaw | pokaż rozporządzenia | pokaż powiązane akty prawne UE | pokaż inne informacje


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia