Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. - Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające | akty prawne UE | inne materiały

   1998

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. - Dz.U. 1998 nr 45 poz. 280
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 2001

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście. - Dz.U. 2001 nr 88 poz. 963
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji - Dz.U. 2004 nr 183 poz. 1896
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1920
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2004 nr 3 poz. 20
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji - Dz.U. 2005 nr 13 poz. 109
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście - Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1603
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 - na podst. art. 4 ust. 1
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające | pokaż powiązane akty prawne UE | pokaż inne informacje


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia