/uchylona/ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • /uchylona/ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. - Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96
  Treść: ISAP (Sejm); PolskieUstawy.com;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające | akty prawne UE

   2005

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów - Dz.U. 2005 nr 110 poz. 935
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 980
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów - Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1129
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie - Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1673
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych - Dz.U. 2006 nr 32 poz. 220
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 735
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin - Dz.U. 2006 nr 107 poz. 736
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych - Dz.U. 2006 nr 124 poz. 863
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji - Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007 - M.P. 2006 nr 53 poz. 574
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2007 - M.P. 2006 nr 53 poz. 575
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej - Dz.U. 2006 nr 147 poz. 1065
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie - Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych - Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1378
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. - Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1790
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin - Dz.U. 2007 nr 7 poz. 57
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2008 - M.P. 2007 nr 43 poz. 485 - na podst. art. 84 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008 - M.P. 2007 nr 43 poz. 486 - na podst. art. 85 ust. 11
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne - Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1156 - na podst. art. 82c ust. 5
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu - M.P. 2007 nr 62 poz. 710
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych - Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1514 - na podst. art. 82c ust. 6
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych - Dz.U. 2007 nr 211 poz. 1541 - na podst. art. 84 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2008

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2009 - M.P. 2008 nr 50 poz. 446
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2009 - M.P. 2008 nr 50 poz. 447
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin - Dz.U. 2008 nr 196 poz. 1220 - na podst. art. 50 ust. 1 pkt 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych - Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1357 - na podst. art. 84 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2009

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej - Dz.U. 2009 nr 8 poz. 40
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2010 - M.P. 2009 nr 74 poz. 927 - na podst. art. 84 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010 - M.P. 2009 nr 74 poz. 928 - na podst. art. 85 ust. 11
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011 - M.P. 2010 nr 55 poz. 766 - na podst. art. 84 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011 - M.P. 2010 nr 55 poz. 767 - na podst. art. 85 ust. 11
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych - Dz.U. 2010 nr 232 poz. 1523 - na podst. art. 84 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675 - na podst. art. 108 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1676 - na podst. art. 47 ust. 12
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej - Dz.U. 2011 nr 153 poz. 904 - na podst. art. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające | pokaż powiązane akty prawne UE


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia