Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. + zmiany


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. - Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335
  Treść: ISAP (Sejm); PolskieUstawy.com;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | rozporządzenia

   1996

  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej. - Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 1996.10.01
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1997

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. - Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770 1997.10.22
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1997 nr 133 poz. 885
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. - Dz.U. 1997 nr 141 poz. 943
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 1998

  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. - Dz.U. 1998 nr 106 poz. 668
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 2000

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. - Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. - Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2001

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. - Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. - Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym. - Dz.U. 2001 nr 38 poz. 452
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. - Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. - Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. - Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2002

  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. - Dz.U. 2002 nr 112 poz. 982
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. - Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1865
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw - Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2124
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami - Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1956
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2784
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów - Dz.U. 2007 nr 124 poz. 859
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej - Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1592
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż rozporządzenia


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia