Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach - Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
  Treść: ISAP (Sejm); PolskieUstawy.com;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające

   1992

  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. - Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją. - Dz.U. 1992 nr 78 poz. 397
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1994

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. - Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1998

  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania. - Dz.U. 1998 nr 11 poz. 39
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. - Dz.U. 1998 nr 36 poz. 201
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. - Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. - Dz.U. 1998 nr 69 poz. 450
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. - Dz.U. 1998 nr 69 poz. 451
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 1999

  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia. - Dz.U. 1999 nr 19 poz. 169
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. - Dz.U. 1999 nr 6 poz. 42
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. - Dz.U. 1999 nr 71 poz. 800
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. - Dz.U. 1999 nr 73 poz. 824
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. - Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1096
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 2002

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. - Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1138
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego. - Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej - Dz.U. 2003 nr 11 poz. 123
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - Dz.U. 2004 nr 20 poz. 191
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu - Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2151
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu - Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2152
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 1992

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1992 r. - M.P. 1992 nr 25 poz. 184
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 stycznia 1992 r. w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r. - M.P. 1992 nr 5 poz. 37
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1993

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1993 r. - M.P. 1993 nr 38 poz. 396
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1992 r. - M.P. 1993 nr 6 poz. 26
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1994

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1994 r. - M.P. 1994 nr 43 poz. 359
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 stycznia 1994 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1993 r. - M.P. 1994 nr 8 poz. 69
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1995

  • Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań. - M.P. 1995 nr 15 poz. 180
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1995 r. - M.P. 1995 nr 39 poz. 473
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1994 r. - M.P. 1995 nr 4 poz. 68
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1996

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w drugim półroczu 1995 r. - M.P. 1996 nr 10 poz. 111
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1996 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1996 r. - M.P. 1996 nr 47 poz. 459
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1997

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1997 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży przez nadleśnictwa drewna tartacznego iglastego za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r. - M.P. 1997 nr 79 poz. 775
   Treść: ABC; LEX - PSP; ISAP (Sejm);
  • 1999

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 1999 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 1999 r. - M.P. 1999 nr 34 poz. 531
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 2000

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2000 r. - M.P. 2000 nr 34 poz. 709
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2001

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2001 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r. - M.P. 2001 nr 38 poz. 627
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2002

  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2002 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. - M.P. 2002 nr 50 poz. 729
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia - Dz.U. 2007 nr 51 poz. 342
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań, a także ustalania i wypłaty równoważnika pieniężnego - Dz.U. 2007 nr 58 poz. 398
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych - Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2008

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1613 - na podst. art. 32 ust. 3 pkt 1
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów - Dz.U. 2010 nr 137 poz. 923 - na podst. art. 9 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia