Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. - Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające | akty prawne UE

   2002

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. - Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. - Dz.U. 2002 nr 203 poz. 1718
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. - Dz.U. 2002 nr 26 poz. 257
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. - Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające | pokaż powiązane akty prawne UE


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia