USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw

   2009

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wzoru wniosku o wykreślenie z rejestru - Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1155 - na podst. art. 24
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1156 - na podst. art. 19 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej - Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209 - na podst. art. 20 ust. 8
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1274
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz.U. 2009 nr 162 poz. 1293 - na podst. art. 22 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1304 - na podst. art. 35 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz.U. 2009 nr 172 poz. 1341 - na podst. art. 34 ust. 6
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671 - na podst. art. 33 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej - Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672 - na podst. art. 40 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1788 - na podst. art. 59 ust. 6
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1789 - na podst. art. 64 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81 - na podst. art. 56 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164 - na podst. art, 36 ust. 5
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne - Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165 - na podst. art. 37 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych - Dz.U. 2010 nr 36 poz. 201 - na podst. art. 63 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej - Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878 - na podst. art. 54 ust. 6
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej - Dz.U. 2010 nr 130 poz. 882 - na podst. art. 55 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków - Dz.U. 2011 nr 38 poz. 198 - na podst. art. 67 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami - Dz.U. 2011 nr 38 poz. 199 - na podst. art. 72 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach - Dz.U. 2011 nr 38 poz. 200 - na podst. art. 121 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych - Dz.U. 2011 nr 92 poz. 536 - na podst. art. 15 ust. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2012

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych - Dz.U. 2012 poz. 319 - na podst. art. 66 ust. 3
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;

  Lista ustaw


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia