Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; PolskieUstawy.com;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 391 - RCL; ISAP (Sejm); ABC;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające | akty prawne UE | inne materiały

   2002

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. - Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1576
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. - Dz.U. 2002 nr 193 poz. 1617
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. - Dz.U. 2006 nr 5 poz. 33
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2012

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - Dz.U. 2012 poz. 299 - na podst. art. 7 ust. 7
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dz.U. 2012 poz. 630 - na podst. art. 9t
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - Dz.U. 2012 poz. 645 - na podst. art. 3b ust. 2
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów - Dz.U. 2012 poz. 676 - na podst. art. 3c ust. 2
   Treść: RCL; ISAP (Sejm); ABC;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające | pokaż powiązane akty prawne UE | pokaż inne informacje


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia