Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. + zmiany


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; PolskieUstawy.com;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 391 - RCL; ISAP (Sejm); ABC;

  Lista ustaw | rozporządzenia | akty prawne UE | inne materiały

   1997

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. - Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770 1997.10.22
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. - Dz.U. 1997 nr 60 poz. 369 1997.12.14
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm);
  • 2000

  • Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 2000 nr 22 poz. 272 2000.04.15
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2001

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 2001.10.01
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 2002.01.01
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2002

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. - Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984 2001.10.27
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 2003.02.06
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808 2004.08.21
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 2004.05.01
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729 2005.08.17
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2009

  • USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 2011 nr 230 poz. 1373
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż rozporządzenia | pokaż powiązane akty prawne UE | pokaż inne informacje


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia