Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach + rozporządzenia


Poniższy spis nie pretenduje w żadnej mierze do miana aktualnego czy obowiązującego. Takie zestawienie było mi potrzebne, toteż je stworzyłem i uzupełniam w miarę potrzeb/chęci/wolnego czasu. Zestawienie jest tworzone na podstawie informacji publikowanych w niżej wymienionych serwisach:
ochrona srodowiska, gospodarka odpadami - akty prawne - RSS • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628
  Treść: ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;
  Tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 - ISAP (Sejm); ABC; LEX - PSP; Infor.pl; PolskieUstawy.com; RCL;

  Lista ustaw | ustawy zmieniające | akty prawne UE | inne materiały

   2001

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. - Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. - Dz.U. 2001 nr 140 poz. 1584
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1735
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1736
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1737
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1738
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1739
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. - Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1740
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2002

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. - Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy. - Dz.U. 2002 nr 15 poz. 146
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na wywóz do określonych państw odpadów innych niż niebezpieczne. - Dz.U. 2002 nr 15 poz. 147
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami. - Dz.U. 2002 nr 15 poz. 148
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów. - Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1456
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie. - Dz.U. 2002 nr 18 poz. 176
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie. - Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1513
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów. - Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1575
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny. - Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1595
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami. - Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1599
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. - Dz.U. 2002 nr 220 poz. 1858
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. - Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1986
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów. - Dz.U. 2002 nr 37 poz. 339
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony. - Dz.U. 2002 nr 55 poz. 498
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami. - Dz.U. 2002 nr 56 poz. 511
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. - Dz.U. 2002 nr 56 poz. 512
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę. - Dz.U. 2002 nr 56 poz. 513
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami. - Dz.U. 2002 nr 60 poz. 548
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. - Dz.U. 2002 nr 74 poz. 686
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie - Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1877
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów - Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami - Dz.U. 2003 nr 66 poz. 620
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane - Dz.U. 2003 nr 8 poz. 103
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych - Dz.U. 2003 nr 8 poz. 104
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2004

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów - Dz.U. 2004 nr 1 poz. 2
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi może być realizowany międzynarodowy obrót odpadami - Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1283
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne - Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1347
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności - Dz.U. 2004 nr 16 poz. 154
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi - Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali - Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2033
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych - Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2061
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie rodzajów odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy - Dz.U. 2004 nr 23 poz. 205
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie - Dz.U. 2004 nr 25 poz. 221
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Dz.U. 2004 nr 51 poz. 512
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami - Dz.U. 2005 nr 42 poz. 411
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2003

  • Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami - M.P. 2003 nr 11 poz. 159
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2005

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1858
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2006

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz.U. 2006 nr 30 poz. 213
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - Dz.U. 2006 nr 38 poz. 264
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami - Dz.U. 2006 nr 46 poz. 333
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami - Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz.U. 2006 nr 70 poz. 527
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności - Dz.U. 2006 nr 136 poz. 965
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie \\\\\\\\\\\\\\\"Krajowego planu gospodarki odpadami 2010\\\\\\\\\\\\\\\" - M.P. 2006 nr 90 poz. 946
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2007

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 686
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 687
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego - Dz.U. 2007 nr 101 poz. 688
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - Dz.U. 2007 nr 121 poz. 832
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - Dz.U. 2007 nr 133 poz. 930 - na podst. art. 37 ust. 12
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1153 - na podst. art. 7 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 - Dz.U. 2007 nr 228 poz. 1685 - na podst. art. 13 ust. 2b
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami - Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1841 - na podst. art. 49 ust. 8
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2008

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności - Dz.U. 2008 nr 23 poz. 136 - na podst. art. 33 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614 - na podst. art. 33 ust. 3
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2009

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów - Dz.U. 2009 nr 39 poz. 320
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2010

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów - Dz.U. 2010 nr 61 poz. 380 - na podst. art. 47
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych - Dz.U. 2010 nr 117 poz. 788 - na podst. art. 44 ust. 8 i 9
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych - Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 - na podst. art. 43 ust. 7
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940 - na podst. art. 7 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi - Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1318 - na podst. art. 7 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1588 - na podst. art. 60
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673 - na podst. art. 36 ust. 14
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674 - na podst. art. 37 ust. 5
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Uchwała Rady Ministrów nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014” - M.P. 2010 nr 101 poz. 1183 - na podst. art. 14 ust. 4
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • 2011

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 - Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476 - na podst. art. 13 ust. 2b
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego - Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1308 - na podst. art. 37 ust. 11
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1547 - na podst. art. 37 ust. 12
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1582 - na podst. art. 37 ust. 8
   Treść: ABC; LEX - PSP; Infor.pl; ISAP (Sejm); RCL;

  Lista ustaw | pokaż ustawy zmieniające | pokaż powiązane akty prawne UE | pokaż inne informacje


Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - odnośniki | Strona główna | Wyszukiwarka aktów prawnych

Polityka prywatności


Environment protection and waste management: laws and orders in Poland / Umweltschutz und Abfallwirtschaft: Gesetze und Anordnungen in Polen / Protection de l'environnement et gestion des déchets : Lois et ordres en Pologne / Protezione dell'ambiente e gestione dei rifiuti: leggi ed ordini in Polonia / Protección del medio ambiente y gestión de desechos: leyes y órdenes en Polonia