blog@mrc

blog@mrc - RSS feed


2012-01-13: Dziennik Ustaw tylko w wersji elektronicznej i bez podziału na numery od 2012

Zawodowo i hobbystycznie ;-) od paru lat śledzę wydawane w Polsce Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Nietrudno było mi więc zauważyć pewną zmianę w tych publikacjach, jaka nastąpiła od 2 stycznia 2012 r. Otóż zarówno Dziennik Ustaw, jak i Monitor Polski zaczęły pojawiać się bez numerów - są tylko daty publikacji i numery pozycji. Okazało się, że zmianę taką wprowadziła Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 117 poz. 676). Przed ogłoszeniem tej nowelizacji art. 20 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. (Dz. U. 2000 nr 62 poz. 718 ze zm.) art. 20 ust. 1 brzmiał:

"Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem w roku kalendarzowym kolejności  numerów, pozycji oraz stron."

Obecnie brzmi on:

"Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora Polskiego B zachowuje się kolejność numerów, pozycji i stron"

Co do formy elektronicznej, to dodany został art. 2a o treści:

  1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w  formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej. 
  2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba  że ustawa  stanowi inaczej. 
  3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej  organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

 

do góry | na koniec | wyświetlenia: 5147

ŚLEDZIKNIJ


Komentarze

Dodaj komentarz
Autor:
Komentarz:


Najpopularniejsze wpisy:

Najpopularniejsze wpisy z wieloma wersjami:mrc | starsze newsy